Nama Bayi Laki Laki

100 Rangkaian Nama Bayi Laki-laki Arab Kuno Yang Unik & Langka

Pemberian nama kepada seorang bayi laki-laki adalah momen berharga dalam kehidupan keluarga. Nama bukan hanya sebuah identitas, tetapi juga membawa makna yang dalam dan harapan untuk masa depan sang anak. Dalam budaya Arab kuno, nama-nama memiliki kekayaan makna dan keindahan yang mendalam. Dalam artikel ini, kami akan membawa Anda ke dalam dunia nama-nama bayi laki-laki Arab kuno yang terdiri dari tiga kata.

Setiap nama tidak hanya mencerminkan identitas, tetapi juga nilai-nilai budaya dan harapan untuk masa depan yang cerah. Dalam daftar ini, Anda akan menemukan 100 nama bayi laki-laki Arab kuno yang mungkin dapat menginspirasi Anda dalam memilih nama yang sempurna untuk putra Anda. Selamat menjelajahi dan semoga Anda menemukan nama yang cocok dengan harapan dan nilai-nilai keluarga Anda.

Nama Bayi Laki-laki Arab Kuno

Nama Bayi Laki-laki Arab Kuno Yang Unik

1. Malik Amin Tariq

Malik: Pemimpin, Raja
Amin: Yang aman, yang dipercayai
Tariq: Bintang pagi

2. Jalal Ihsan Qasim

Jalal: Kebesaran, Kemuliaan
Ihsan: Kebaikan, Kebajikan
Qasim: Pembagi

3. Hamza Zahir Hakim

Hamza: Singa
Zahir: Yang terkenal, yang jelas
Hakim: Bijaksana, Juru hukum

4. Rafiq Faris Nadir

Rafiq: Teman
Faris: Ksatria
Nadir: Langka, Istimewa

5. Musa Faisal Raziq

Musa: Nama nabi Musa
Faisal: Hakim adil
Raziq: Pemberi rezeki

6. Saifuddin Rauf Iqbal

Saifuddin: Pedang agama
Rauf: Penyayang
Iqbal: Harapan

7. Aziz Hakim Rizq

Aziz: Yang mulia, yang berharga
Hakim: Juru hukum
Rizq: Rezeki

8. Zayd Aarif Tahir

Zayd: Pertumbuhan, Pertumbuhan yang baik
Aarif: Yang bijaksana, yang tahu
Tahir: Murni, Bersih

9. Isma’il Qadir Kamil

Isma’il: Nama nabi Isma’il
Qadir: Yang berkuasa
Kamil: Sempurna

10. Nabil Jibril Yasir

Nabil: Berbakat, Yang mulia
Jibril: Nama malaikat Jibril
Yasir: Mudah, Bersahaja

11. Majid Nazim Ihsan

Majid: Mulia, Terpuji
Nazim: Pengatur, Pemimpin
Ihsan: Kebajikan, Kebaikan

12. Tariq Azim Saif

Tariq: Penerang jalan
Azim: Agung, Hebat
Saif: Pedang

13. Rashid Javid Samir

Rashid: Pandai, Bijaksana
Javid: Abadi, Abadi
Samir: Pendamping, Sahabat

14. Nadim Anwar Shadi

Nadim: Teman bicara
Anwar: Cahaya
Shadi: Pernikahan, Kecintaan

15. Karim Daud Rafiq

Daud: Nama nabi Daud
Rafiq: Teman
Karim: Murah hati, Baik

Baca juga:

16. Tariq Amin Jabir

Tariq: Penerang jalan
Amin: Aman, Dipercayai
Jabir: Penolong

17. Aarif Zaid Nabil

Aarif: Yang bijaksana, yang tahu
Zaid: Penolong
Nabil: Berbakat, Yang mulia

18. Kamal Hadi Sami

Kamal: Kesempurnaan, Kecantikan
Hadi: Penuntun, Pemberi petunjuk
Sami: Mendengar

19. Faisal Zahir Nadir

Faisal: Hakim adil
Zahir: Yang terkenal, yang jelas
Nadir: Langka, Istimewa

20. Idris Azim Raziq

Idris: Nama nabi Idris
Azim: Agung, Hebat
Raziq: Pemberi rezeki

21. Rizq Karim Amin

Rizq: Rezeki
Karim: Murah hati, Baik
Amin: Aman, Dipercayai

22. Yasir Malik Rauf

Yasir: Mudah, Bersahaja
Malik: Pemimpin, Raja
Rauf: Penyayang

23. Amin Samir Jalal

Amin: Aman, Dipercayai
Samir: Pendamping, Sahabat
Jalal: Kebesaran, Kemuliaan

24. Tahir Nadim Iqbal

Tahir: Murni, Bersih
Nadim: Teman bicara
Iqbal: Harapan

25. Qasim Jalal Jibril

Qasim: Pembagi
Jalal: Kebesaran, Kemuliaan
Jibril: Nama malaikat Jibril

26. Zahir Saif Aarif

Zahir: Yang terkenal, yang jelas
Saif: Pedang
Aarif: Yang bijaksana, yang tahu

27. Razi Karim Malik

Razi: Yang menerima, Yang bersedia
Karim: Murah hati, Baik
Malik: Pemimpin, Raja

28. Hadi Anwar Zayd

Hadi: Penuntun, Pemberi petunjuk
Anwar: Cahaya
Zayd: Penolong

29. Nabil Kamal Tariq

Nabil: Berbakat, Yang mulia
Kamal: Kesempurnaan, Kecantikan
Tariq: Penerang jalan

30. Rafiq Yasir Daud

Rafiq: Teman
Yasir: Mudah, Bersahaja
Daud: Nama nabi Daud

31. Jalal Idris Faisal

Jalal: Kebesaran, Kemuliaan
Idris: Nama nabi Idris
Faisal: Hakim adil

32. Malik Rashid Sami

Malik: Pemimpin, Raja
Rashid: Pandai, Bijaksana
Sami: Mendengar

33. Karim Amin Aziz

Karim: Murah hati, Baik
Amin: Aman, Dipercayai
Aziz: Yang mulia, yang berharga

34. Nadim Tahir Jabir

Nadim: Teman bicara
Tahir: Murni, Bersih
Jabir: Penolong

35. Ihsan Zayd Nabil

Ihsan: Kebajikan, Kebaikan
Zayd: Pen

olong
Nabil: Berbakat, Yang mulia

36. Saifuddin Kamal Rizq

Saifuddin: Pedang agama
Kamal: Kesempurnaan, Kecantikan
Rizq: Rezeki

37. Azim Malik Javid

Azim: Agung, Hebat
Malik: Pemimpin, Raja
Javid: Abadi, Abadi

38. Tariq Hadi Anwar

Tariq: Penerang jalan
Hadi: Penuntun, Pemberi petunjuk
Anwar: Cahaya

39. Yasir Samir Aarif

Yasir: Mudah, Bersahaja
Samir: Pendamping, Sahabat
Aarif: Yang bijaksana, yang tahu

40. Raziq Jalal Nabil

Raziq: Pemberi rezeki
Jalal: Kebesaran, Kemuliaan
Nabil: Berbakat, Yang mulia

41. Karim Idris Aziz

Karim: Murah hati, Baik
Idris: Nama nabi Idris
Aziz: Yang mulia, yang berharga

42. Malik Tahir Zahir

Malik: Pemimpin, Raja
Tahir: Murni, Bersih
Zahir: Yang terkenal, yang jelas

43. Nadir Amin Saif

Nadir: Langka, Istimewa
Amin: Aman, Dipercayai
Saif: Pedang

44. Rashid Zayd Rauf

Rashid: Pandai, Bijaksana
Zayd: Penolong
Rauf: Penyayang

45. Iqbal Hadi Azim

Iqbal: Harapan
Hadi: Penuntun, Pemberi petunjuk
Azim: Agung, Hebat

46. Jibril Sami Nabil

Jibril: Nama malaikat Jibril
Sami: Mendengar
Nabil: Berbakat, Yang mulia

47. Kamal Malik Tariq

Kamal: Kesempurnaan, Kecantikan
Malik: Pemimpin, Raja
Tariq: Penerang jalan

48. Aziz Jalal Zahir

Aziz: Yang mulia, yang berharga
Jalal: Kebesaran, Kemuliaan
Zahir: Yang terkenal, yang jelas

49. Faris Rashid Ihsan

Faris: Ksatria
Rashid: Pandai, Bijaksana
Ihsan: Kebajikan, Kebaikan

50. Malik Nadim Saif

Malik: Pemimpin, Raja
Nadim: Teman bicara
Saif: Pedang

Nama Bayi Laki-laki Arab Kuno Yang langka

51. Rafiq Azim Yasir

Rafiq: Teman
Azim: Agung, Hebat
Yasir: Mudah, Bersahaja

52. Idris Kamal Javid

Idris: Nama nabi Idris
Kamal: Kesempurnaan, Kecantikan
Javid: Abadi, Abadi

53. Karim Tariq Samir

Karim: Murah hati, Baik
Tariq: Penerang jalan
Samir: Pendamping, Sahabat

54. Nabil Amin Raziq

Nabil: Berbakat, Yang mulia
Amin: Aman, Dipercayai
Raziq: Pemberi rezeki

55. Jalal Zayd Hadi

Jalal: Kebesaran, Kemuliaan
Zayd: Penolong
Hadi: Penuntun, Pemberi petunjuk

56. Malik Ihsan Aziz

Malik: Pemimpin, Raja
Ihsan: Kebajikan, Kebaikan
Aziz: Yang mulia, yang berharga

57. Aarif Rashid Rauf

Aarif: Yang bijaksana, yang tahu
Rashid: Pandai, Bijaksana
Rauf: Penyayang

58. Nadim Kamal Saif

Nadim: Teman bicara
Kamal: Kesempurnaan, Kecantikan
Saif: Pedang

59. Azim Tahir Iqbal

Azim: Agung, Hebat
Tahir: Murni, Bersih
Iqbal: Harapan

60. Samir Jalal Anwar

Samir: Pendamping, Sahabat
Jalal: Kebesaran, Kemuliaan
Anwar: Cahaya

61. Rafiq Malik Nabil

Rafiq: Teman
Malik: Pemimpin, Raja
Nabil: Berbakat, Yang mulia

62. Karim Zahir Hadi

Karim: Murah hati, Baik
Zahir: Yang terkenal, yang jelas
Hadi: Penuntun, Pemberi petunjuk

63. Saif Ihsan Aziz

Saif: Pedang
Ihsan: Kebajikan, Kebaikan
Aziz: Yang mulia, yang berharga

64. Nabil Tariq Jalal

Nabil: Berbakat, Yang mulia
Tariq: Penerang jalan
Jalal: Kebesaran, Kemuliaan

65. Malik Rashid Zayd

Malik: Pemimpin, Raja
Rashid: Pandai, Bijaksana
Zayd: Penolong

66. Idris Kamal Aarif

Idris: Nama nabi Idris
Kamal: Kesempurnaan, Kecantikan
Aarif: Yang bijaksana, yang tahu

67. Azim Hadi Saif

Azim: Agung, Hebat
Hadi: Penuntun, Pemberi petunjuk
Saif: Pedang

68. Rafiq Anwar Malik

Rafiq: Teman
Anwar: Cahaya
Malik: Pemimpin, Raja

69. Nadir Jalal Zahir

Nadir: Langka, Istimewa
Jalal: Kebesaran, Kemuliaan
Zahir: Yang terkenal

, yang jelas

70. Karim Tahir Ihsan

Karim: Murah hati, Baik
Tahir: Murni, Bersih
Ihsan: Kebajikan, Kebaikan

71. Amin Samir Aziz

Amin: Aman, Dipercayai
Samir: Pendamping, Sahabat
Aziz: Yang mulia, yang berharga

72. Saif Rashid Kamal

Saif: Pedang
Rashid: Pandai, Bijaksana
Kamal: Kesempurnaan, Kecantikan

73. Malik Tariq Idris

Malik: Pemimpin, Raja
Tariq: Penerang jalan
Idris: Nama nabi Idris

74. Nabil Azim Hadi

Nabil: Berbakat, Yang mulia
Azim: Agung, Hebat
Hadi: Penuntun, Pemberi petunjuk

75. Jalal Rafiq Anwar

Jalal: Kebesaran, Kemuliaan
Rafiq: Teman
Anwar: Cahaya

76. Iqbal Kamal Saif

Iqbal: Harapan
Kamal: Kesempurnaan, Kecantikan
Saif: Pedang

77. Zahir Rashid Aarif

Zahir: Yang terkenal, yang jelas
Rashid: Pandai, Bijaksana
Aarif: Yang bijaksana, yang tahu

78. Karim Tahir Jalal

Karim: Murah hati, Baik
Tahir: Murni, Bersih
Jalal: Kebesaran, Kemuliaan

79. Amin Malik Ihsan

Amin: Aman, Dipercayai
Malik: Pemimpin, Raja
Ihsan: Kebajikan, Kebaikan

80. Nadim Aziz Sami

Nadim: Teman bicara
Aziz: Yang mulia, yang berharga
Sami: Mendengar

81. Tariq Kamal Saif

Tariq: Penerang jalan
Kamal: Kesempurnaan, Kecantikan
Saif: Pedang

82. Malik Iqbal Aarif

Malik: Pemimpin, Raja
Iqbal: Harapan
Aarif: Yang bijaksana, yang tahu

83. Jalal Azim Hadi

Jalal: Kebesaran, Kemuliaan
Azim: Agung, Hebat
Hadi: Penuntun, Pemberi petunjuk

84. Rafiq Rashid Zahir

Rafiq: Teman
Rashid: Pandai, Bijaksana
Zahir: Yang terkenal, yang jelas

85. Karim Kamal Malik

Karim: Murah hati, Baik
Kamal: Kesempurnaan, Kecantikan
Malik: Pemimpin, Raja

86. Nabil Ihsan Saif

Nabil: Berbakat, Yang mulia
Ihsan: Kebajikan, Kebaikan
Saif: Pedang

87. Aziz Tariq Anwar

Aziz: Yang mulia, yang berharga
Tariq: Penerang jalan
Anwar: Cahaya

88. Samir Kamal Jalal

Samir: Pendamping, Sahabat
Kamal: Kesempurnaan, Kecantikan
Jalal: Kebesaran, Kemuliaan

89. Malik Rashid Iqbal

Malik: Pemimpin, Raja
Rashid: Pandai, Bijaksana
Iqbal: Harapan

90. Nadim Azim Hadi

Nadim: Teman bicara
Aziz: Yang mulia, yang berharga
Hadi: Penuntun, Pemberi petunjuk

91. Jalal Kamal Saif

Jalal: Kebesaran, Kemuliaan
Kamal: Kesempurnaan, Kecantikan
Saif: Pedang

92. Karim Iqbal Aarif

Karim: Murah hati, Baik
Iqbal: Harapan
Aarif: Yang bijaksana, yang tahu

93. Saif Aziz Hadi

Saif: Pedang
Aziz: Yang mulia, yang berharga
Hadi: Penuntun, Pemberi petunjuk

94. Malik Tariq Rashid

Malik: Pemimpin, Raja
Tariq: Penerang jalan
Rashid: Pandai, Bijaksana

95. Nabil Jalal Anwar

Nabil: Berbakat, Yang mulia
Jalal: Kebesaran, Kemuliaan
Anwar: Cahaya

96. Rafiq Kamal Iqbal

Rafiq: Teman
Kamal: Kesempurnaan, Kecantikan
Iqbal: Harapan

97. Karim Aziz Saif

Karim: Murah hati, Baik
Aziz: Yang mulia, yang berharga
Saif: Pedang

98. Samir Rashid Malik

Samir: Pendamping, Sahabat
Rashid: Pandai, Bijaksana
Malik: Pemimpin, Raja

99. Nadim Tariq Aarif

Nadim: Teman bicara
Tariq: Penerang jalan
Aarif: Yang bijaksana, yang tahu

100. Iqbal Kamal Hadi

Iqbal: Harapan
Kamal: Kesempurnaan, Kecantikan
Hadi: Penuntun, Pemberi petunjuk

Itulah 100 nama bayi laki-laki Arab kuno dengan rangkaian tiga kata dalam setiap nama. Setiap nama memiliki makna dan keindahan tersendiri, mencerminkan warisan budaya Arab dan Islami yang kaya. Semoga Anda menemukan inspirasi dalam daftar ini jika sedang mencari nama untuk putra Anda.

To top